| จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งผู้ประกันตน มาตรา 39 ที่ส่งเงินสมทบเกิน สามารถขอรับเงินได้

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งผู้ประกันตน มาตรา 39 ที่ส่งเงินสมทบงวดเดือนมกราคม 2564 เกินไป สามารถยื่นเอกสารขอรับเงินคืนได้

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มีนโยบายเร่งด่วนในการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนและนายจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 โดยได้มีการลดหย่อนการส่งเงินสมทบ ของนายจ้างและผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 ในระลอกใหม่นี้ ซึ่งลดอัตราเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จากเดิมเดือนละ 432 บาท เหลือเดือนละ 278 บาท ตั้งแต่งวดเดือนมกราคม – มีนาคม 2564

ทั้งนี้ หากผู้ประกันตน มาตรา 39 รายใด ได้ชำระเงินสมทบงวดเดือนมกราคม 2564 ในจำนวน 432 บาทไปแล้ว สามารถขอรับเงินสมทบที่จ่ายเกินคืนได้ โดยสามารถโหลดแบบขอรับเงินคืน สปส.1-23/3 ได้ที่ www.sso.go.th พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบเสร็จรับเงิน และสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร(ประเภทออมทรัพย์เท่านั้น) และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยมีแบบตอบรับ(AR) มาที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม หรือ ฝากคำถามในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ข้อความอินบ๊อค เฟซบุ๊ค:สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ LINE @SSOCHIANGMAI โทร. 0-5311-2630 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

Share: