| สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ประชุมวางแผนทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนสินค้า “เกลือสินเธาว์บ่อเกลือน่าน”

   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ร่วมประชุมเพื่อวางแผนจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้า “เกลือสินเธาว์บ่อเกลือน่าน” ร่วมกับกองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
        
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา พาณิชย์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ร่วมประชุมเพื่อวางแผนจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้า “เกลือสินเธาว์บ่อเกลือน่าน” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกับ นายปฏิพัทธ์ ปานสุนทร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อวางแผนหาแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับสินค้า “เกลือสินเธาว์บ่อเกลือน่าน” ในการขอรับรองตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และผลักดันสินค้า “เกลือสินเธาว์บ่อเกลือน่าน” ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้าเกลือสินเธาว์บ่อเกลือน่านให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ภายใต้โครงการส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อัตลักษณ์สินค้าพื้นถิ่น เพิ่มมูลค่าสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
       
ทั้งนี้ แหล่งผลิตเกลือสินเธาว์บ่อเกลือน่าน มีที่ตั้งอยู่ที่อำเภอบ่อเกลือ ห่างจากตัวจังหวัดน่านประมาณ 80 กิโลเมตร มีบ่อน้ำเกลืออยู่กลางหมู่บ้านที่ใช้ผลิต “เกลือสินเธาว์” เกลือภูเขาที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกเท่านั้น เดิมทีบ่อเกลือมีชื่อว่า “เมืองบ่อ” ซึ่งหมายถึงบ่อน้ำเกลือสินเธาว์นั่นเอง

Share: