| เตรียมเปิดด่านจุดผ่อนปรนการค้า แม่ฮ่องสอนโซนใต้ 2 ช่องทาง บ้านเสาหิน-บ้านแม่สามแลบ 18 มกราคม นี้ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการชายแดน

           วันนี้ (13 มกราคม 64) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาเปิดจุดผ่อนปรนการค้าเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการชายแดนไทยเมียนมา โดยได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบแนวทาง หลักเกณฑ์การเปิดจุดผ่อนปรน จังหวัดแม่ฮ่องสอนตามที่คณะทำงานประเมินความพร้อมและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 เพื่อดำเนินการขนย้ายนำเข้าและส่งออกสินค้า

           โดยพิจารณาห้วงระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564 รวมไปถึงการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาการเหตุการณ์ประจำช่องทางผ่านชายแดนทั้ง 5 จุด ได้แก่ จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านห้วยผึ้ง และบ้านน้ำเพียงดิน อำเภอเมือง นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จุดผ่อนปรนช่องทางห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์นายอำเภอขุนยวม จุดผ่อนปรนช่องทางบ้านเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง จุดผ่อนปรนการช่องทางบ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย นายผอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย

           อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอแนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดจุดผ่อนปรน ประกอบด้วย

1. ขั้นตอนการดำเนินการการนำสินค้าเข้าและส่งออก

- ไม่อนุญาตให้มีการเดินทางเข้า – ออกของบุคคล ผ่านช่องทางจุดผ่อนปรนการค้าทุกแห่งรวมทั้งช่องทางธรรมชาติ

- สินค้าทั่วไปอุปโภคบริโภค ผู้ประกอบการยื่นคำร้องต่อศุลกากร

- สินค้าเกี่ยวกับความมั่นคงและสินค้าที่นอกเหนือจากสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ผู้ประกอบการยื่นคำร้องต่อศุลกากร และส่งเรื่องมายังศูนย์สั่งการชายแดนเพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา

-สินค้าสิ่งมีชีวิตโค-กระบือ ให้ดำเนินการนำเข้าเฉพาะสินค้าตกค้าง

2. ประเภทสินค้าที่พิจารณานำเข้า-ส่งออก

- สินค้าสิ่งมีชีวิต (โค-กระบือ) นำเข้าได้เฉพาะที่ตกค้าง จะนำเข้าช่องทางจุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยผึ้งและบ้านแม่สามแลบ

- สินค้าเฉพาะที่ตกค้างรอการนำเข้าอันเป็นสินแร่ สินค้าการเกษตรตามฤดูกาล ให้พิจารณาเป็นการเฉพาะตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

- ประเภทสินค้าทั่วไป พิจารณาให้ส่งออกสินค้าด้านอุปโภคบริโภคเท่านั้นและสินค้าอื่น ๆ ยังไม่พิจารณาให้นำเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ได้พิจารณาในเบื้องต้นตามแนวทาง 1,2 ซึ่งหากมีมาตรการผ่อนปรนจาก ศบค. ส่วนกลาง ทางจังหวัดจะพิจารณาผ่อนปรน ต่อไป

           อีกทั้งยังมีมาตรการในการดูแลควบคุม ทั้งในด้านมาตรการด้านศุลกากรเกี่ยวกับบุคลากรผู้การขนย้าย การขนย้ายสัตว์โคกระบือ มาตรการด้านสาธารณสุข ในการจัดการเกี่ยวกับสุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด19

Share: