| จังหวัดน่าน เตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เสกน้ำพระพุทธมนต์และสิ่งของเพื่อพิชิตโรคโควิด-19

    สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศ ยังคงมีการแพร่ระบาดรายจังหวัดเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง นอกจากมาตรการจากภาครัฐ ข้อกำหนดของแต่ละจังหวัด ร่วมถึงมาตรการด้านสาธารณสุขในการช่วยควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายโควิด-19 แล้ว จังหวัดน่านเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจเตือนสติของพุทธศาสนิกชน ให้มีความเข้มแข็งทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต ตื่นรู้ ตระหนักรู้ อย่างมีสติ ต่อเหตุการณ์และสถานการณ์การระบาดของโรคในปัจจุบัน
    
(13 ม.ค.64) เวลา 13.30 น. พระราชศาสนาภิบาล ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมแถลงข่าวจังหวัดน่านเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เสกน้ำพระพุทธมนต์และสิ่งของเพื่อพิชิตโรคโควิด-19 ณ ศาลพระหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลมีความใกล้เคียงกับเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในปัจจุบัน คือเหตุกรณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองไพศาลี ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยไม่อาจหาความผิดของผู้ใดได้ ในสมัยนั้นจึงได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จฯ มาช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ที่เกิดขึ้น ในครั้งนั้นทรงโปรดให้พระอานนท์นำคณะสงฆ์ทำการเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร รอบพระมุจลินท์ แล้วให้พระสงฆ์นำน้ำในสระไปประพรมแก่ประชาชน บ้านเรือน และสถานที่ต่างๆ โรคระบาดก็ได้หยุดลง เพื่อน้อมปฏิบัติบูชาตามแนวทางในสมัยพุทธกาล ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ประชาชนชาวน่าน เกิดความตระหนักรู้ มีสติในการดำเนินชีวิตประจำวันในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ จังหวัดน่าน จึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ภาคีกัลยาณมิตรพิชิตโควิดน่าน และประชาชนชาวน่าน จะได้ร่วมกันจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเสกน้ำพระพุทธมนต์ จำนวน 50,000 ขวด ให้เป็นน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ พร้อมสิ่งของที่จะใช้ประโยชน์ในการป้องกันโรคโควิด-19
ภาพหลวงพ่อพระพุทธห้ามพยาธิ 1 หมื่นแผ่น หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ 1 หมื่นชุด นำไปถวายแต่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร รวมทั้งแจกจ่ายแก่ประชาชนทุกอำเภอในจังหวัดน่าน โดยพิธีการจะมีขึ้นในวันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564 ณ มณฑลพิธีวัดมิ่งเมือง และวัดสำคัญทั้ง 15 อำเภอของจังหวัดน่าน และมีการถ่ายทอดเสียงผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านพร้อมกันทั้งจังหวัด จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนชาวน่าน ร่วมสวดมนต์และอธิฐานจิตพร้อมกันอยู่ที่บ้าน
      ทั้งนี้ สามารถติดตามรับชมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เสกน้ำพระพุทธมนต์และสิ่งของเพื่อพิชิตโรคโควิด-19 ทาง Facebook Live สวท.น่าน กรมประชาสัมพันธ์ และรับฟังการถ่ายทอดเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน FM 94.75 MHz ในวันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

Share: