| นายกรัฐมนตรียืนยันงบประมาณมีเพียงพอสำหรับการดูแลเศรษฐกิจ ขณะที่ ครม.อนุมัติมาตรการบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ต่อประชาชนและผู้ประกอบการในระยะเร่งด่วน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการด้านเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายประชาชน ประกอบด้วย

โครงการ “เราชนะ”  เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เดือนละ 3,500 บาท 2 เดือน โดยเน้นเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบครอบคลุมทุกกลุ่ม  อาทิ แรงงานนอกระบบ อาชีพอิสระ เกษตรกร โดยให้กระทรวงการคลังไปจัดทำรายละเอียดเสนอ ครม. พิจารณาสัปดาห์หน้า

บรรเทาค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ไฟฟ้า น้ำประปา อินเตอร์เน็ต) ประกอบด้วย

ค่าไฟฟ้า ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน (ก.พ.-มี.ค. 64) สำหรับบ้านที่ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้ฟรี 90 หน่วย หากเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดตามเงื่อนไข ส่วนกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้ใช้ฟรี 50 หน่วยแรก

ค่าน้ำประปา 10% เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ตามใบแจ้งหนี้เดือน ก.พ. - มี.ค. 2564 ส่วนค่าอินเทอร์เน็ตให้เพิ่มความเร็วและแรงของเน็ตบ้าน มือถือ และลดค่าใช้จ่ายผู้ใช้บริการ สนับสนุนการ Work From Home และโหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ฟรี ไม่คิดดาต้าเป็นเวลา 3 เดือน สำหรับโครงการคนละครึ่ง เตรียมเปิดลงทะเบียน 1 ล้านสิทธิ์ ปลาย ม.ค. 2564

ค่าอินเตอร์เน็ต มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ กสทช. ประสานขอความร่วมมือเครือข่ายผู้ให้บริการให้เพิ่มความเร็วและความแรงของเน็ตบ้านและมือถือ พร้อมลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้บริการได้ใช้อินเตอร์เน็ตได้ดียิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการ Work form Home และให้ประชาชนสามารถโหลดแอพพลิเคชั่นหมอชนะฟรี ไม่คิดค่าดาต้าระยะเวลา 3 เดือน

มาตรการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด - 19 อาทิ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เป็นต้น โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ ประสานกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด - 19 ให้เพียงพอและครอบคลุมทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อจำนวนมากและในกลุ่มผู้มีกำลังซื้อน้อย

มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ใช้โรงงานของตนเอง เป็นสถานที่ในการกักตัวแรงงานในพื้นที่โรงงาน (Factory quanrantine) โดยมอบหมายให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประกอบการยินดีให้ความร่วมมือในการใช้พื้นที่โรงงานของตนเองเป็นสถานที่กักตัวแรงงาน หรือผู้ปฏิบัติงานในโรงงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภายในโรงงานและป้องกันการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต

มาตรการปรับปรุงเงื่อนไขของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดำเนินการให้ผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่ได้มีการจองที่พักในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สามารถเลื่อนการเดินทางออกไปได้จนถึงเดือนเมษายน 2564 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพิจารณาแนวทางในการขยายระยะเวลาของโครงการที่เหมาะสม และปรับปรุงโครงการให้มีความรัดกุม เพื่อให้โครงการเราเที่ยวด้วยกันสามารถเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสแรกของปี 2564

มาตรการส่งเสริมการจ้างงานและรักษาระดับการจ้างงาน มอบหมายให้กระทรวงแรงงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็ว รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดและผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในระยะต่อไป อาทิ พิจารณาขยายกลุ่มเป้าหมายจากเดิมที่จำกัดเฉพาะเด็กจบใหม่ ให้ครอบคลุมกลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เพื่อส่งเสริมการรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการโดยเฉพาะในธุรกิจ SMEs

ทั้งนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันว่า รัฐบาลมีเงินเพียงพอสำหรับการดูแลเศรษฐกิจ ในรอบการระบาดใหม่นี้ เพราะเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา ฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนานั้นใช้ไปเพียง 5 แสนกว่าล้านบาท ยังเหลือประมาณ 4.9 แสนล้านบาท อีกทั้งยังมีงบกลางของงบประมาณ ปี 2564 อีกประมาณ 1.3 แสนล้านบาท ซึ่งใช้ในกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน รวมกันแล้ว  6 แสนล้านบาท

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการด้านเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายประชาชน ประกอบด้วย

โครงการ “เราชนะ”  เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เดือนละ 3,500 บาท 2 เดือน โดยเน้นเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบครอบคลุมทุกกลุ่ม  อาทิ แรงงานนอกระบบ อาชีพอิสระ เกษตรกร โดยให้กระทรวงการคลังไปจัดทำรายละเอียดเสนอ ครม. พิจารณาสัปดาห์หน้า

บรรเทาค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ไฟฟ้า น้ำประปา อินเตอร์เน็ต) ประกอบด้วย

ค่าไฟฟ้า ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน (ก.พ.-มี.ค. 64) สำหรับบ้านที่ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้ฟรี 90 หน่วย หากเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดตามเงื่อนไข ส่วนกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้ใช้ฟรี 50 หน่วยแรก

ค่าน้ำประปา 10% เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ตามใบแจ้งหนี้เดือน ก.พ. - มี.ค. 2564 ส่วนค่าอินเทอร์เน็ตให้เพิ่มความเร็วและแรงของเน็ตบ้าน มือถือ และลดค่าใช้จ่ายผู้ใช้บริการ สนับสนุนการ Work From Home และโหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ฟรี ไม่คิดดาต้าเป็นเวลา 3 เดือน สำหรับโครงการคนละครึ่ง เตรียมเปิดลงทะเบียน 1 ล้านสิทธิ์ ปลาย ม.ค. 2564

ค่าอินเตอร์เน็ต มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ กสทช. ประสานขอความร่วมมือเครือข่ายผู้ให้บริการให้เพิ่มความเร็วและความแรงของเน็ตบ้านและมือถือ พร้อมลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้บริการได้ใช้อินเตอร์เน็ตได้ดียิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการ Work form Home และให้ประชาชนสามารถโหลดแอพพลิเคชั่นหมอชนะฟรี ไม่คิดค่าดาต้าระยะเวลา 3 เดือน

มาตรการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด - 19 อาทิ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เป็นต้น โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ ประสานกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด - 19 ให้เพียงพอและครอบคลุมทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อจำนวนมากและในกลุ่มผู้มีกำลังซื้อน้อย

มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ใช้โรงงานของตนเอง เป็นสถานที่ในการกักตัวแรงงานในพื้นที่โรงงาน (Factory quanrantine) โดยมอบหมายให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประกอบการยินดีให้ความร่วมมือในการใช้พื้นที่โรงงานของตนเองเป็นสถานที่กักตัวแรงงาน หรือผู้ปฏิบัติงานในโรงงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภายในโรงงานและป้องกันการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต

มาตรการปรับปรุงเงื่อนไขของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดำเนินการให้ผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่ได้มีการจองที่พักในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สามารถเลื่อนการเดินทางออกไปได้จนถึงเดือนเมษายน 2564 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพิจารณาแนวทางในการขยายระยะเวลาของโครงการที่เหมาะสม และปรับปรุงโครงการให้มีความรัดกุม เพื่อให้โครงการเราเที่ยวด้วยกันสามารถเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสแรกของปี 2564

มาตรการส่งเสริมการจ้างงานและรักษาระดับการจ้างงาน มอบหมายให้กระทรวงแรงงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็ว รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดและผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในระยะต่อไป อาทิ พิจารณาขยายกลุ่มเป้าหมายจากเดิมที่จำกัดเฉพาะเด็กจบใหม่ ให้ครอบคลุมกลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เพื่อส่งเสริมการรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการโดยเฉพาะในธุรกิจ SMEs

ทั้งนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันว่า รัฐบาลมีเงินเพียงพอสำหรับการดูแลเศรษฐกิจ ในรอบการระบาดใหม่นี้ เพราะเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา ฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนานั้นใช้ไปเพียง 5 แสนกว่าล้านบาท ยังเหลือประมาณ 4.9 แสนล้านบาท อีกทั้งยังมีงบกลางของงบประมาณ ปี 2564 อีกประมาณ 1.3 แสนล้านบาท ซึ่งใช้ในกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน รวมกันแล้ว  6 แสนล้านบาท

Share: