| ครม. เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.)เห็นชอบให้จัดเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีและสภาเทศบาล) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบ และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือน มีนาคม 2564

โดยเป็นการเลือกตั้งเทศบาล จำนวน 2,472 แห่ง แบ่งเป็นเทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 195 แห่ง และเทศบาลตำบล 2,247 แห่ง ทั้งนี้ให้รอประกาศวันเลือกตั้งที่ชัดเจนจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อีกครั้ง

Share: