| เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แจ้งกำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2564

          เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เชิญชวนประชาชนชาวเขลางค์นคร ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2564 โดยงานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2564  ดังนี้

1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แจ้งประเมินภายในเดือนพฤษภาคม 2564 และชำระภาษีภายในเดือนกรกฎาคม 2564
          2. ภาษีป้าย กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2564
          โดยภาษีทุกบาทจะถูกนำไปใช้เพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครให้เจริญก้าวหน้าต่อไป   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เลขที่ 999 ถนนเลี่ยงเมืองสายอินทร์บุรี-เชียงใหม่ หมู่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 054-225967 ต่อ 125
 

Share: