| จัดหางานจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิคนพิการที่ได้สิทธิตามมาตรา 35 พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

     นายจันทร์รัตน์ รัตนจันทร์ จัดหางานจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ตามกิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน พร้อมทั้งออกตรวจสอบสิทธิผู้พิการที่ได้สิทธิตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงคำ อำเภอภูซาง และอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจในการให้บริการจัดหางานแก่คนพิการ รับแจ้งการขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา 35 จากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ พิจารณาคำขอและตรวจสอบหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด (มูลค่า สิทธิประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย) ซึ่งสามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา 35 ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ 

     ทั้งนี้ มาตรา 35 ทางเลือกตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข สามารถเลือกดำเนินการได้ 7 วิธี คือ 1.การให้สัมปทาน 2.จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ 3.จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ 4.ฝึกงาน 5.จัดให้มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก 6.ล่ามภาษามือ และ 7.ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 0-5488-7261 – 5 ในวันและเวลาราชการ

Share: