| ผู้บริหาร คณะครู และเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อช่วยภัยหนาวเด็กที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร

     เมื่อวันที่ (13 มกราคม 64) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติรับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 300 ผืน จากนายสมนึก จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ที่บริเวณด้านหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อ 89 ล้านความดี” ของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ที่มีความประสงค์และรวมน้ำจิต น้ำใจ ของผุ้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และน้องๆ เด็กอนุบาล รวบรวมออมทุนทรัพย์ในการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวมอบผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังวัดเชียงราย และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เพื่อนำผ้าห่มกันหนาวดังกล่าวไปมอบช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กๆ อนุบาลทุกคนมีการพัฒนาด้านสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปัน และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และยึดมั่นในความดี และในปีที่ผ่านมาเด็กนักเรียนชั้นระดับอนุบาล และทางผู้ปกครองได้จัดโครงการออมเงินจนสามารถรวบรวมเงินได้และนำมาซื้อผ้าห่มกันหนาวได้ทั้งหมด จำนวน 300 ผืน ก่อนจะมีการนำมามอบผู้ช่วยผู้อื่นต่อไป

Share: