| จังหวัดพะเยา เปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 1/2564 เพื่อรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจิตใจผู้เข้าร่วมโครงการ กลับไปเป็นคนดีของสังคม

             นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพะเยารุ่นที่ 1/2564 ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา  จัดขึ้น ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่ 2 ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมืองพะเยา ระหว่าง วันที่ 11 - 22 มกราคม 2564 รวม 12 วันโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจิตใจผู้เข้าร่วมโครงการ ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับทัศนคติ กลับไปเป็นคนดีของสังคม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก  โดยการใช้หลักความเมตตาในการดำเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนความคิด ทัศนคติ ให้แสดงออกได้อย่างเหมาะสม และมีแรงกระตุ้นให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่วางไว้ สามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในชีวิต และสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม พร้อมสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่กับสู่ครอบครัวและสังคม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

            สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามประกาศของ คสช.ทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพะเยารวมทั้งสิ้น 47 คน

Share: