| สำนักงานแรงงาน จ.ลำปาง สรุปการเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าว ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง สรุปรายงานเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการจังหวัดลำปาง  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคฯ ร่วมดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ม.ค. 64) โดยมีสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) จำนวน 767 แห่ง แรงงานต่างด้าว 2,475 คน (ข้อมูล สนง.จัดหางานฯ)

สำหรับการเฝ้าระวัง มีการประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้กับสถานประกอบการ 295 แห่ง ลูกจ้าง 4,499 คน แยกเป็นแรงงานคนไทย 3,108 คน แรงงานต่างด้าว 1,391 คน (เมียนมา 1,278 คน ลาว 88 คน กัมพูชา 16 คน ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน 9 คน)

ทั้งนี้ คณะทำงานได้ให้คำแนะการดูแลแรงงานต่างด้าว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการเพื่อไม่ให้เกิดความตระหนกจนเป็นเหตุให้แรงงานต่างด้าวออกจากงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายและหลบหนี อันจะทำให้ยากต่อการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

Share: