| สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามและสำรวจโครงการฯ สู่การแก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อประชาชน

นายวินัย แสงสว่าง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการฝายนาเอี้ยงพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการโครงการ ซึ่งผลการดำเนินงานก่อสร้างมีความคบหน้ากว่าร้อยละ 30 และเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งจะมีการติดตามการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่สำรวจโครงการฯ ร่วมกับราษฎรในพื้นที่เพื่อพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้น สำหรับใช้เป็นข้อมูลเสนอพิจารณาแหล่งน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ตรงกับความต้องการของราษฎร อาทิ โครงการฝายบ้านนาตู่พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหัวทุ่ง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โครงการฝายทุ่งแกนและฝายทุ่งกาดมอญพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง และโครงการฝายทุ่งแกนและฝายทุ่งกาดมอญพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

Share: