| จ.ลำปาง เตรียมแผนเผชิญเหตุป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และ PM 2.5

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ในช่วงปลายฤดูหนาวของทุกปี ประเทศไทยจะเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ โดยสถานการณ์ดังกล่าว มีสาเหตุหลักจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งโดยธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ อาทิ การคมนาคมขนส่ง การเผาในที่โล่ง การเกิดไฟป่า ภาคอุตสาหกรรม การก่อสร้าง และหมอกควันข้ามแดน เป็นต้น ประกอบกับสภาพทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งสภาพภูมิประเทศในบางพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงที่ลมสงบ ส่งผลกระทบให้ระดับเพดานการลอยตัว และการกระจายตัวของฝุ่นละอองอยู่ในระดับต่ำ การไหลเวียน การถ่ายเทของอากาศไม่ดี จึงทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้นบางช่วงเวลาในหลายพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ตามมติคณะรัฐมนตรี จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

1.ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 เป็นหลัก ในการอำนวยการ สั่งการ ควบคุม และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Pm2.5) ร่วมกับกฎหมายและแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2.ทบทวน จัดทำแผนเผชิญเหตุสำหรับใช้แก้ปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบ โดยให้ความสำคัญกับการจัดทำรายละเอียดการแบ่งพื้นที่ การกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจนถึงระดับอำเภอ ตำบล ตลอดจนจัดชุดปฏิบัติการที่สามารถเข้าไปยังจุดที่ก่อให้เกิดการเผา ได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่

3.จัดตั้งคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์หมอกควัน ไฟป่า

4.เน้นย้ำการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) โดยบูรณาการหน่วยงานรับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

5.ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ 4 พื้นที่ 5 มาตรการบริหารจัดการ (มาตรการเชิงพื้นที่ 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ป่าสงวน/ป่าอนุรักษ์ , พื้นที่เกษตรกรรม , พื้นที่ชุมชน/เมือง , พื้นที่ริมทาง) มาตรการบริหารจัดการ 5 มาตรการ ได้แก่ ระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์ , สร้างความตระหนัก , ลดปริมาณเชื้อเพลิง , การบังคับใช้กฎหมาย , ทีมประชารัฐ

6.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมให้ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Pm2.5) พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์ ข้อมูลด้านสุขภาพ แนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของประชาชน มาตรการของภาครัฐ และข้อกฎหมายให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองของจังหวัด และหากสถานการณ์ฝุ่นละอองอยู่ในภาวะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพประชาชน ให้บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็ว อาทิ การแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่ประสบปัญหามลพิษทางอากาศ การกวาดล้างทำความสะอาดถนน เป็นต้น

Share: