| กกต.ลำปาง เชิญชวนประชาชนบริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมือง ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 64

กกต.ลำปาง เชิญชวนประชาชนผู้เสียภาษีที่เป็นบุคคลธรรมดา มีส่วนร่วมทางการเมืองบริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมือง ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 2564

นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางเปิดเผยว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 69 ระบุว่า ผู้เสียภาษีเงินได้ซึ่งมิใช่นิติบุคคลมีสิทธิแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีให้รัฐนำเงินที่ตนได้เสียภาษีไว้ไปอุดหนุนพรรคการเมืองที่ตนระบุพรรคใดพรรคหนึ่ง ปีละ 500 บาท โดยเงินภาษีจำนวนนี้ผู้เสียภาษีไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม แต่จะถูกหักจากเงินภาษีที่ต้องส่งให้กับกรมสรรพากร

สำหรับขั้นตอนและวิธีการบริจาคเงินภาษี ประกอบด้วย

1) ให้ผู้ที่ชำระภาษีแสดงเจตนาว่าต้องการจะอุดหนุนเงินภาษีที่ชำระให้พรรคการเมืองใด โดยระบุในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภงด.90 หรือ ภงด.91) ให้ชัดเจนเพียง 1 พรรคการเมือง ตามที่มีชื่ออยู่ในข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ในปีที่เสียภาษีนั้น โดยสามารถบริจาคภาษีได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม  2564

2) การแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีที่ชำระให้พรรคการเมือง ให้ระบุรหัสพรรคการเมือง โดยสามารถตรวจสอบรหัสพรรคการเมืองในปีภาษี 2564 ได้ที่ www.ect.go.th และ www.rd.go.th และระบุจำนวนเงินภาษีที่ประสงค์จะอุดหนุนให้พรรคการเมืองได้ไม่เกินจำนวน 500 บาท

ทั้งนี้  กรมสรรพากรจะดำเนินการรวบรวมและจัดทำรายชื่อพรรคการเมืองที่ได้รับการอุดหนุนพร้อมยอดเงินภาษีของแต่ละพรรคการเมือง ส่งให้นายทะเบียนพรรคการเมือง พร้อมกับโอนเงินดังกล่าวให้กองทุนเพื่อการพัฒนาการเมืองภายในเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนประจำปีให้แก่พรรคการเมืองต่อไป

Share: