| ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ จัดฝึกอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์” ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับชาวอำเภอเด่นชัย

วานนี้ (11 ม.ค.64) นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์” เพื่อเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564 ของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเด่นชัย  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย(ด้านปศุสัตว์)นายไพรัตน์ เลือกใช้ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  

ซึ่งการฝึกอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์” ถือเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตของเกษตรกร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้เกษตรกรมุ่งสู่ความสำเร็จ

 

Share: