| ปศุสัตว์แพร่ สุ่มเก็บตัวอย่าง Surface swab สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ภายหลังการรณรงค์ Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโควิด -19