| องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน

                              วันนี้ 17 ส.ค. 65 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมร่มไทร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน โดยมี นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พล.ต.คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 จ่าสิบเอกเสวก  ฉุนหอม  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

                          จ่าสิบเอกเสวก  ฉุนหอม  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่านมีนักเรียน 682 คน ระดับมัธยมศึกษาที่ 1 - 6 ส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์มีครูและบุคลากร 105 คน จัดการศึกษาให้เด็กมีการศึกษาคุณภาพคุณธรรมสร้างคนดีสู่สังคมสืบสานแนวพระราชดำริ อย่างเหมาะสมกับโรงเรียนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และนำไปต่อยอดในการดำรงชีวิต  มีการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง On-Line On-Hand On-Air และ On-Site ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่านได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดล  และน้อมนำพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางด้านการศึกษาและอบรมบ่มนิสัยนักเรียนให้เป็นคนดี มีเมตตากรุณา ให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนจนสุดความสามารถ เมื่อเรียนจบถึงระดับใดแล้ว ให้มีความสามารถนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่านมีจุดเด่นคือมีทีมนักกีฬารักบี้รับรางวัลระดับประเทศ มีนักเรียนจากชนเผ่ามลาบรี 25 คน มีนโยบายเร่งด่วนส่งเสริมเด็ก LD Learning distancing หรือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  สำหรับเด็กที่ต้องการศึกษาเล่าเรียนและไม่มีทุนการศึกษาขอให้มาสมัครเข้าเรียนที่สถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศได้ฟรี โรงเรียนแห่งนี้คือโรงเรียนแห่งการได้โอกาสเป็นโรงเรียนของพระราชาที่ให้โอกาสเด็กทุกคนได้มีอนาคตที่ดี สำหรับปัญหาอุปสรรคที่พบในการเรียนการสอนคือ ปัญหาความไม่เพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูล ปัญหาระบบประปาเพื่อการบริโภค อุปโภคสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และปัญหาการขาดแคลนเครื่องรับโทรทัศน์ ประจำหอนอนและบ้านพักนักเรียน

                        ด้านพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่าในปีนี้ได้จัดหาคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นให้ 40 เครื่องโดยมุ่งเน้นจะให้มีความโดดเด่นในและมีสื่อการสอนที่ทันสมัย The amg โดยได้ฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านดูแลระบบประปาของโรงเรียนโดยนำทีมโยธาธิการจังหวัดมาตรวจสอบและเสนอของบประมาณในการจัดการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาต่อไป

                      ภายหลังจากรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมชมนิทรรศการของนักเรียน ณ บริเวณหน้าห้องประชุมร่มไทร จากนั้นเยี่ยมชมห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และไปยังอาคารโดมอเนกประสงค์ องคมนตรีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเปิดกรวยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และกล่าวให้โอวาทแก่คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน  จากนั้น พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วย กระเป๋าเป้ ฟุตซอล สมุดบันทึกพร้อมปากกา ชุดหนังสือ Britannica Encyclopedia เล่นที่ 1-3 หนังสือสวดมนต์ และอุปกรณ์กีฬา  ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นผู้แทนรับมอบ โดยหลังจากเสร็จพิธีมอบสิ่งของพระราชทานพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตรวจเยี่ยมหอนอนของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่านด้วย

                       สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน เดิมชื่อ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำกินนอน แบบสหศึกษา โดยรัฐจัดงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพื้นฐานทั้งหมดในด้านจัดบริการหอพัก อาหาร การรักษาพยาบาล เครื่องแต่งกายตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยผู้ปกครองไม่เสียค่าใช้จ่ายมีพื้นที่ ทั้งหมด 147 ไร่ 3 งาน 17.2 ตารางวา ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2516 โดยมีนายอภัย จันทรวิมล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นเป็นประธานในพิธี เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2517 ในระดับชั้นประถมศึกษาโดยรับนักเรียนจากเขตพื้นที่บริการจังหวัดน่าน และแพร่ ต่อมาในปีการศึกษา 2532 ได้รับอนุมัติให้ขยายถึงมัธยมศึกษาตอนต้นและปีการศึกษา 2537ได้รับอนุมัติให้ขยายการเรียนการสอนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2552 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคหกรรม ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระชนมายุครบ 84 พรรษา โดยรับเข้าอยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนประสานความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 เพื่อจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการเรียนสะสมหน่วยกิต เตรียมอาชีวศึกษา (Per Vocational Education : Per – VFD)

………………………………………………

Share: