| สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การมหาชน  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน  ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกัน  เพื่อพัฒนาตำบลสะเนียน ภายใต้หลัก คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การมหาชน  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน  ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกัน  เพื่อพัฒนาตำบลสะเนียน ภายใต้หลัก คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน 

                        ที่อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานพิธีลงนาม  MOU ร่วมกั้น เพื่อพัฒนา ตำบลสะเนียน ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  โดย นางสาวเพชรดา อยู่สุข รองผู้อำนวยการ ฯ และ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน  พร้อมด้วย  นายสว่าง เปรมประสิทธิ์   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน  นายอดิศวงศ์ สิริพลภักดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอเมืองน่าน นายจิระ ทรงพุฒิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สขาแพร่ และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนที่ร่วมลงนาม  โดยมี ประชาชน 16 หมู่บ้าน ในตำบลสะเนียน เข้าร่วมพิธีลงนาม กว่า 300 คน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานลงนาม ลงนาม MOU ร่วมกันเพื่อพัฒนาตำบลสะเนียน ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ทั้งนี้ เพื่อนำพาความผาสุกมาสู่ราษฎรตำบลสะเนียน ภายใต้หลัก คนอยู่กับป่า ได้อย่างยั่งยืน

                          ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  ได้เสนอ โครงการพัฒนาป่าไม้ พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน ต่อกรมป่าไม้ เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ดำเนินโครงการครอบคลุม 14 หมู่บ้าน   หมู่ที่ 1 – 5 , หมู่ที่ 7 – 11 และ หมู่ที่ 13- 16 ใน ตำบลสะเนียน ซึ่งกรมป่าไม้ได้อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อ 19 พ.ค.65 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน จึงร่วมกันบูรณาการ  นำพาความผาสุกมาสูราษฎรตำบลสะเนียน ภายใต้หลัก คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน จึงตกลงทำบันทึกความเข้าใจ เพื่อร่วมกันบูรณาการพัฒนาตำบลสะเนียน

                           ทางด้าน  นายชัยนรงค์  วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า จังหวัดน่านมาร่วมลงนาม MOU ร่วมกัน ในการพัฒนาพื้นที่ระหว่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และหน่วยราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่ เป็นการเริ่มต้นที่ดี ที่ สวพส. นำแนวคิด วิธีการที่จะพัฒนาพื้นที่ ยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตำบลสะเนียน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

                             ส่วนนางสาวเพชรดา อยู่สุข   รองผู้อำนวยการ ฯ สวพส กล่าว่า การลงนาม MOU ร่วมกัน ในวันนี้ เพื่อทำพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดถูกต้อง   ลดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้าน  กับหน่วยงานทางราชการ  โดยเฉพาะ ทางกรม ป่าไม้ กับ กรมอุทยานฯ   ได้มีการบริหารจัดการ กันเขตให้ชัดเจน  ส่วนที่ปลูกพืชได้ทาง สถาบัน ฯ ก็จะปรับระบบ นำพืชผัก ผลไม้ เศรษฐกิจ มีตลาด ช่วยสนับสนุนอาชีพ จะทำให้ชาวบ้าน มีอาชีพ มีรายได้ดี มีพื้นที่ทำกินอย่างถูกต้อง ไม่มีปัญหากับหน่วยงาน ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้ คนก็จะอยู่ร่วมกับป่า ไม่ต้องอพยพถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น

                                                                   .................................................................

Share: