| น่าน ขับเคลื่อนในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนจังหวัดน่าน

น่าน ขับเคลื่อนในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนจังหวัดน่าน

ที่ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเชื่อมประสานความร่วมมือของวัด ชุมชน โรงเรียน และส่วนราชการ สู่การพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็งและช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน โดยมีพระราชศาสนาภิบาล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประชุม

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งได้จัดทำขึ้น 3 ฝ่าย ระหว่าง ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีเจตจำนงที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยเน้นย้ำการบูรณาการภาคีเครือข่ายเชื่อมโยงประสานงานให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติอันเป็นผลประโยชน์แก่สังคม ส่งเสริมสัมมาชีพ สัมมาปฏิบัติ เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ สร้างความสุขสังคมไทย ขยายผลช่วยสังคมโลกให้มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยมีผลเป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ทั้งสามฝ่ายลงนาม

มีสาระสำคัญบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สรุปสังเขป ดังนี้ ด้านเจตนารมณ์ เพื่อผนึกกำลังร่วมกันทุกภาคีเครือข่ายทำการขับเคลื่อนดูแลสังคม ประชาชนคนไทย และชาติต่าง ๆ ให้มีความสุขกาย สุขใจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้านวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูภูมิปัญญาในเรื่องหาเลี้ยงชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ไปสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน เชื่อมประสานความร่วมมือของวัด ชุมชน โรงเรียน และส่วนราชการ สู่การพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็งและช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน ร่วมมือกันระหว่างคณะสงฆ์ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครทุกภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสังคม ชุมชน ให้มีความสุขร่มเย็น และขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคมเพื่อให้คนไทยมีความสุขกาย สุขใจที่เพิ่มมากขึ้นและยั่งยืน เสริมสร้างให้คนในสังคมมีจิตใจที่เป็นบุญกุศล เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีวัตรปฏิบัติในการที่จะลด ละ การทำบาปอกุศล เพิ่มพูนการทำดี ทำบุญ ทำกุศล และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการของคณะสงฆ์กับผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ขยายผลไปสู่ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนให้เกิดเป็นรูปธรรม

ในการนี้จังหวัดน่าน ได้แจ้งเจ้าคณะจังหวัดน่าน เพื่อรับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ในพื้นที่ เพื่อขยายผลไปสู่ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนให้เกิดเป็นรูปธรรม ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

พร้อมกันนี้จังหวัดน่าน ได้ประสานความร่วมมือกับคณะสงฆ์ในการช่วยเหลือสงเคราะห์ พุทธศาสนิกชนในการพัฒนากสิกรรมสู่เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดน่าน การให้ความรู้ในการสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา และประชาชนทั่วไป และสนับสนุนส่งเสริมการให้ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ครัวเรือนต้นแบบ HLM อีกด้วย

Share: