| สสจ.เชียงราย​ จัด​ประชุม​พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทย -​ สปป.ลาว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (จังหวัดเชียงราย-แขวงบ่อแก้ว) ปี 2565 ภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
   
วันนี้ (17 ส.ค. 65) ที่โรงแรมมาโยรีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (จังหวัดเชียงราย-แขวงบ่อแก้ว) ปี 2565 ภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากแขวงบ่อแก้ว นำโดย ดร.คำหล้า ไยเหียงอ่อน รองหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงบ่อแก้ว พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม
     การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพชายแดนไทย ระหว่างประเทศไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณพื้นที่ชายแดนอำเภอเชียงแสน เชียงของ และอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ร่วมกับพื้นที่เมืองต้นผึ้งและเมืองห้วยทราย เมืองปากทา เมืองผาอุดม แขวงบ่อแก้ว และแขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว ให้ได้ตามมาตรฐาน ร่วมสนับสนุนงานด้านวิชาการ การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคของหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายระบบสุขภาพชายแดนระดับจังหวัด อันจะนำไปสู่การพัฒนากลไกชุมชนในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมมาโยรีสอร์ท เชียงราย ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับจังหวัดและอำเภอชายแดน 3 อำเภอได้แก่ อ.เชียงแสน อ.เชียงของ และ อ.เวียงแก่น รวมทั้งหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง ประเทศสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 เชียงของ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน สำนักงานศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแผนก สาธารณสุขแขวงบ่อแก้ว โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากเมืองต้นผึ้ง เมืองปากทา เมืองผาอุดม และเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 60 คน

Share: