| จังหวัดเชียงรายหารือแผนงานในการพัฒนาพื้นที่ ฝูงบิน 416 (เชียงราย)

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอู่หลง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พลอากาศเอก เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ พร้อมคณะ เข้าร่วมหารือเพื่อกำหนดแผนงานในการพัฒนาพื้นที่ ฝูงบิน 416 (เชียงราย) โดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ

กองทัพอากาศ ได้จัดทำบันทึกทำความเข้าใจระหว่างกองทัพอากาศและจังหวัดเชียงราย ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ฝูงบิน 416 (เชียงราย) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ฝูงบิน 416 (เชียงราย) ในขอบเขตพื้นที่กองทัพอากาศ (ทอ.) อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อประโยชน์ประโยชน์สำหรับประชาชนและชุมชนของจังหวัดเชียงราย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละฝ่ายโดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมาย

ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ และไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจของ กองทัพอากาศ (ทอ.) และเพื่อร่วมมือกันเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินการและกิจกรรมในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยในปัจจุบัน พบปัญหาพื้นที่บางส่วนของกองบิน 416 มีการบุกลุกพื้นที่ใน 4 จุด อาทิ การปลูกที่พักอาศัย การก่อสร้างโรงจอดรถ และการลุกล้ำการทำสวนหย่อมเป็นต้น

ทั้งนี้ แผนพัฒนาพื้นที่ฝูงบิน 416 (เชียงราย) มีแผนการพัฒนา ดังนี้ โครงการปลูกป่าอนุรักษ์ธรรมชาติ โครงการเกษตรตามพระราชดำริ การขุดบ่อน้ำเพิ่มเติม การทำถนนชมธรรมชาติและเส้นทางออกกำลังกายระยะทาง 2,500 ม. ถนนอ้อมสนามบินระยะทาง 1,700 ม. และเส้นทางออกกำลัง

Share: