| หน่วยงาน ONE HOME พม.ลำปาง เร่งสร้างความมั่นใจการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม 2 อปท. พื้นที่อำเภอห้างฉัตร

ณ เทศบาลตำบลปงยางคก และเทศบาลตำบลเมืองยาว นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ เข้าประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่ตำบลปงยางคก และตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ได้นำเสนอแนวทางการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมด้วยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม โดยนำแนวคิดการพัฒนาให้บริการสังคมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) และแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐานในการให้บริการมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ยกระดับกลไกการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพื้นที่ เพื่อจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในทุกมิติแบบองค์รวม ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการปฏิบัติการด้านสังคมสงเคราะห์ คุ้มครอง พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์

ด้าน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง กล่าวว่า การหารือครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลทั้ง 2 แห่ง ตอบรับเข้าร่วมขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จึงมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมในพื้นที่ 2 ตำบล  ทั้งนี้หน่วยงานจะได้ประสานพื้นที่เตรียมการความพร้อมที่เกี่ยวข้องในการจัดทำคำสั่งคณะทำงานและเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม 2 ตำบลภายในเดือนกันยายน 2565 เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเป็นที่พึ่งและดูแลประชาชนในพื้นที่ทุกช่วงวัยและผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกมิติต่อไป

Share: