| ขยายเวลาการรับผลงาน ประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ชิงรางวัลพระราชทาน

จังหวัดเชียงใหม่ ขยายเวลาการรับผลงาน ประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” เพื่อชิงรางวัลพระราชทาน

 

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงได้รับแรงพระทัยจาก “ผ้าขิดลายสมเด็จ” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นต้นแบบและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพัฒนาลายผ้าพระราชทานให้มีความร่วมสมัย และแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทลายผ้าพระราชทาน แยกตามเทคนิคและเอกลักษณ์ของผ้าประจำถิ่นแต่ละจังหวัด และประเภทงานหัตถกรรม เช่น งานเซรามิก งานจักสาน ที่นำลายพระราชทานมาต่อยอดที่มีความโดดเด่นและยอดเยี่ยม ผู้ที่จะส่งชิ้นงานเข้าประกวด ต้องเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือช่างทอผ้าทั่วไป หรือผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรม ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถส่งผ้าเข้าร่วมประกวดได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม นั้น

เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้ส่งผลงานมากขึ้น จังหวัดเชียงใหม่จึงขยายเวลาการรับผลงานไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ซึ่งจะมีการคัดเลือกผลงานเข้าประกวดระดับภาคในวันที่ 9 – 10 กันยายน 2565  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-5311-2647

Share: