| รองผู้ว่าฯลำพูน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน "20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม" ผ่านระบบ Video Conference

        วันนี้(5 สิงหาคม 2565) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน "20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม" ผ่านระบบ Video Conference

            นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เผยว่า บทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมองที่ผ่านมา ได้ให้ความช่วยเหลือตามคำร้องขอของหน่วยงาน องค์กร หรือชุมชนต่าง ๆ และริเริ่มกิจกรรมที่สนใจและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติในหลากหลายด้าน มีการทำงานทั้งแบบปัจเจกและรวมกลุ่ม ทำงานไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานหลัก และไม่มีกรอบเวลาการปฏิบัติงานที่จำกัด โดยมีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง วิทยากรให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ ทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นแกนกลางในการประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ร่วมกับชุมชน องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ร่วมวิเคราะห์ปัญหาและเรียนรู้กับชุมชนในลักษณะองค์รวม และเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายสู่สาธารณชน โดยมีการแบ่งกลุ่มวุฒิอาสาฯ ตามความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ตามสาขาการพัฒนา จำนวน 21 ด้าน 

            เลขาธิการฯ กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชดำริในการจัดตั้งธนาคารสมอง และทรงเปิดโอกาสให้ผู้เกษียณอายุเข้าร่วมพัฒนาประเทศ สังคม และชุมชน ให้เจริญก้าวหน้าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานของธนาคารสมองตลอดระยะเวลา 20 ปี ในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้แก่ภาคีการพัฒนา และสาธารณชนได้รับทราบ 

            วุฒิอาสาฯ ได้สร้างประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม มีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมกว่า 19,000 กิจกรรม/โครงการ ใน 6 ด้าน ทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาทักษะ ความสามารถ และส่งเสริมศักยภาพมนุษย์ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสุขภาวะที่ดี การอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งสภาพัฒน์และมูลนิธิพัฒนาไทได้รวบรวมองค์ความรู้ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของวุฒิอาสาฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ของ สศช. อย่างต่อเนื่อง เช่น จุลสารธนาคารสมอง ซึ่งเผยแพร่เป็นรายไตรมาส หนังสือ "1 ทศวรรษธนาคารสมอง” "15 ปีธนาคารสมอง” "ธนาคารสมองเพื่อสุขภาพ” โดยเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น โดยก้าวต่อไปของธนาคารสมอง ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพของวุฒิอาสาฯ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ธนาคารสมองผ่านกิจกรรมและสื่อที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง

            โดยกว่า 20 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน (ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2565) มีวุฒิอาสาธนาคารสมองทั่วประเทศ จำนวน 5,920 คน เป็นชายร้อยละ 64 และหญิงร้อยละ 36 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 75 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อจำแนกตามความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในสาขาการพัฒนา พบว่า มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 17.89 รองลงมาเป็นด้านสังคม ชุมชน แรงงาน ร้อยละ 10.08 และด้านการเกษตร ร้อยละ 9.70 ตามลำดับ

            ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้ที่มีความพร้อม และมีจิตอาสาในการนำปัญญา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทั้งผู้เกษียณอายุราชการ ภาคเอกชน ผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น มาร่วมเป็นวุฒิอาสาฯ เพื่อเป็นหนึ่งพลังทางสังคมและพลังผู้สูงอายุที่จะร่วมกันช่วยเหลือ พัฒนา และขับเคลื่อนชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานต่าง ๆ สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือจากวุฒิอาสาฯ สามารถติดได้ที่กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2628-2849, 0-2280-4085 ต่อ 3512, 3515, 3516, 3524 หรือ email : [email protected].

Share: