| ลำพูน จัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมยุวกาชาดในแต่ละพื้นที่ให้ก้าวหน้าต่อไป

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ โรงเรียนอรพินพิทยา อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดลำพูน  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2565 โดยมี ดร.หัทกาญจน์  อดุลถิรเขตต์ ผู้อำนวยการค่ายชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

.

                ดร.หัทกาญจน์  อดุลถิรเขตต์ ผู้อำนวยการฯ กล่าวว่า กิจกรรมยุวกาชาด เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งหวังให้สมาชิกยุวกาชาด ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาตนเอง ปลูกฝังความเป็นผู้มีอุดมคติที่ดี มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรู้ความชำนาญในเรื่องการรักษาอนามัยของตนเองและส่งเสริมของผู้อื่น  รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลทั่วไป รวมทั้งปฏิบัติตนให้เป็นกำลังสำคัญในการทำหน้าที่ด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดไทย ดังนั้น งานชุมนุมยุวกาชาด จึงเป็นการรวมพลังของสมาชิกยุวกาชาด เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาศักยภาพตนเอง เปิดโลกทัศน์ เพื่อรับความรู้ฝึกทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ด้วยการปฏิบัติกิจกรรมเป็นฐาน การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดี ฝึกฝนให้รู้จักความรับผิดชอบ  รู้จักการแก้ปัญหา  เข้าใจในความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรมของแต่ละบุคคลตลอดจนได้ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน  เพื่อเป็นรากฐานการเป็นผู้มีจิตอาสาในการทำความดีด้วยหัวใจ  ซึ่งจะสามารถนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปได้ เป็นเสมือนกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรด้านยุวกาชาดในพื้นที่  รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายยุวกาชาดในจังหวัดลำพูน

.

                การจัดงานชุมนุมยุวกาชาด จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชา และเครือข่ายยุวกาชาด ในจังหวัดลำพูน ได้ร่วม ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรมสร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และสามารถเป็นเครือข่ายยุวกาชาดเชิงพื้นที่ที่ดีต่อกัน เป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมยุวกาชาดในแต่ละพื้นที่ให้ก้าวหน้าต่อไป  การจัดงาน ในครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนได้รับความร่วมมือและอนุเคราะห์สถานที่ จากโรงเรียนอรพินพิทยา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีผู้เข้าร่วมงานชุมนุมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน ประกอบด้วย สมาชิกยุวกาชาด จำนวน 144 คน ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จำนวน 18 คน จากสถานศึกษา 8 แห่ง พร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จํานวน 38 คน   การจัดงานชุมนุมยุวกาชาด ได้กำหนดจัดแบบไป - กลับ ระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2565  สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด กิจกรรมสุขภาพ กิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมพิเศษ ซึ่งได้แก่ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ.

Share: