| คณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตที่ 16 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ “ปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรขุดลอกน้ำจัน” 2 โครงการที่อำเภอแม่จัน

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 รองหัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคฯ พร้อมด้วย พลตรี นภาพล หลักทรัพย์ คณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
เขตตรวจราชการที่ 16 และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานโครงการ “ปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรขุดลอกน้ำจัน” ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ประจำปี 2565 ตามนโยบายรัฐบาลและข้อสังการของนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัดในพื้นที่อำเภอแม่จันโดยมีนายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 ตำบลป่าตึง และบ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เนื่องด้วยสภาพปัญหาของที่ดินเดิม เป็นลำน้ำที่เกิดการสะสมของดินหินตะกอน เมื่อน้ำป่าไหลหลากทำให้มีน้ำเอ่อนอง ไม่สามารถระบายน้ำได้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่เกษตรกร เมื่อถึงฤดูแล้งได้มีการจัดทำฝายชะลอน้ำ บูรณาการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และประชาชนในพื้นที่ รวมถึงกักเก็บน้ำใช้สำหรับพื้นที่การเกษตร เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงจัดโครงการ “ปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรขุดลอกน้ำจัน” ในพื้นที่อำเภอแม่จัน 2 โครงการ ได้แก่ บ้านใหม่เจริญหมู่ที่ 18 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งขุดลอกน้ำจัน กว้างเฉลี่ย 15 เมตร ยาว 570 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,825 ลบ.ม. โดยมีผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นประชาชน จำนวน 456 คน 270 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ประมาณ 1,400 ไร่ หลังจากนั้น คณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ได้เดินทางไปโครงการที่ 2 บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งกิจกรรมขุดลอกน้ำจัน กว้างเฉลี่ย 15 เมตร ยาว 570 เมตร เฉลี่ยลึก 1.5 เมตร หรือมีปริมาณขุดดินไม่น้อยกว่า 12,825 ลบ.ม.  โดยผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นประชาชนจำนวน 850 คน 450 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ประมาณ 1,400 ไร่ 

ทั้งนี้ นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ได้กล่าวขอบคุณรองนายกรัฐมนตรี และคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ที่ช่วยแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อการขาดแคลนน้ำ ทำให้ชาวเกษตรรวมถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่จันได้มีน้ำไว้ใช้ บริโภค อีกทั้งยังทำให้มีทัศนียภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดทั้งปีในพื้นที่ครั้งนี้อีกด้วย

Share: