| พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 16 ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การตอนรับ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 16 ของรองนายกรัฐมาตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และคณะ ซึ่งมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 เพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 16 

ซึ่งการลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อกำกับและติดตามฯ ดังกล่าว ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยงข้อง เพื่อติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

พร้อมทั้ง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง อำเภอแม่สรวย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่สรวย และประชุมร่วมกับท่านรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Web Conference : Zoom Meeting ในโอกาสในดังกล่าว  ท่านรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ถือโอกาสพบประชาชนในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และตัวแทนภาคประชาชนได้กล่าวขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ที่ขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จ

Share: