| รองพ่อเมืองลำปาง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขจัดความยากจน พร้อมยกเสาเอกเสาขวัญ เอาฤกษ์เอาชัย บ้านใหม่ครัวเรือนเป้าหมาย

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและแนวทางขจัดความยากจนแก่คนจนเป้าหมาย ใน 2 มิติ คือ มิติด้านสุขภาพ และมิติด้านรายได้ ให้เป็นไปตามแนวนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขจัดความยากจนแบบบูรณาการในพื้นที่ โดยมีนายเสกสรรค์ โลหะกิจ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ผู้แทน นายอำเภอแม่เมาะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ คณะกรรมการ ศจพ.อ.แม่เมาะ ทีมปฏิบัติการตำบล และทีมพี่เลี้ยง ร่วมให้ข้อมูลและรายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนเป้าหมายของอำเภอแม่เมาะ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยส่วนราชการระดับจังหวัด ได้ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 5 ครัวเรือน พร้อมมอบถุงยังชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภค ได้แก่

1.ครัวเรือน นางสาวเสาร์  บุญสม หมู่ที่ 5 บ้านวังตม ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะตกเกณฑ์มิติด้านรายได้ การให้ความช่วยเหลือ 1.กิ่งกาชาด อ.แม่เมาะ มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค 2.สมาคมพัฒนาแม่เมาะ คจพ.จ.ลำปาง ทีมปฏิบัติการตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบถุงยังชีพ  เครื่องอุปโภค บริโภค 3.แรงงานจังหวัดลำปาง แนะนำภารกิจงานบริการแรงงาน ตำแหน่งงานว่าง และมอบสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ กล่องอาหาร พัด และสเปรย์แอลกอฮอล์

2.ครัวเรือน นายชาญวิทย์  แซ่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านทาน ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ ตกเกณฑ์มิติด้านรายได้  การให้ความช่วยเหลือ 1.กิ่งกาชาด อ.แม่เมาะ อบต.จางเหนือ และทีมปฏิบัติการตำบล สมาคมพัฒนาแม่เมาะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เมาะ และ คจพ.จ.ลำปาง  มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค  2.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) สนับสนุนการสร้างบ้านให้กับครัวเรือน งบประมาณ 70,000 บาท 3.แรงงานจังหวัดลำปาง แนะนำภารกิจงานบริการแรงงาน ตำแหน่งงานว่าง และมอบสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ กล่องอาหาร พัด และสเปรย์แอลกอฮอล์

3.ครัวเรือน นายสิงห์คำ  ใหม่แก้วสุข หมู่ที่ 4 บ้านทาน ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ ตกเกณฑ์มิติด้านรายได้  การให้ความช่วยเหลือ 1.ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนรอบโรงไฟฟ้า 2.สมาคมพัฒนาแม่เมาะ คจพ.จ.ลำปาง มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค 3.แรงงานจังหวัดลำปาง มอบสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ กล่องอาหาร พัด และสเปรย์แอลกอฮอล์

4. ครัวเรือน นางอุ่นเรือน เทพสืบ หมู่ที่ 3 บ้านกอรวก ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ ตกเกณฑ์มิติด้านสุขภาพ  การให้ความช่วยเหลือ 1.ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนรอบโรงไฟฟ้า 2. สมาคมพัฒนาแม่เมาะ คจพ.จ.ลำปาง  มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค 3. แรงงานจังหวัดลำปาง มอบสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ กล่องอาหาร พัด และสเปรย์แอลกอฮอล์

5.ครัวเรือน นางบัวผัด  ตันใจ หมู่ที่ 3 บ้านกอรวก ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ ตกเกณฑ์มิติด้านสุขภาพ การให้ความช่วยเหลือ 1.ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนรอบโรงไฟฟ้า 2.สมาคมพัฒนาแม่เมาะ คจพ.จ.ลำปาง มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค 3.แรงงานจังหวัดลำปาง มอบสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ กล่องอาหาร พัด และสเปรย์แอลกอฮอล์

Share: