| จังหวัดน่าน จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

จังหวัดน่าน จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

          วันศุกร์ที่ 5  สิงหาคม 2565 ณ หอประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน    โดย  ดร.เทอดชาติ  ชัยพงษ์  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

          โดย ดร.เทอดชาติ  ชัยพงษ์  กล่าวว่า การแข่งขันทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในครั้งนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ผลสำเร็จของการจัดการเรียนการสอน ของครูผู้สอน ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาต่อสาธารณชน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในด้านวิชาการ วิชาชีพในการพัฒนาในระดับภาค หรือระดับชาติต่อไป          

          ในการนี้ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์  โรงเรียนน่านประชาอุทิศ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน เพื่อใช้พื้นที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565

Share: