| กรมส่งเสริมการเกษตร เพิ่มช่องทาง “ขึ้นทะเบียนเกษตรกร” 2565 รายใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ e-Form

นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ในปี 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เพิ่มช่องทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผ่านระบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือ e-Form โดยเริ่มนำร่องใช้สำหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด น.ส.4 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรและตอบโจทย์ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงาน ซึ่งการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน สำหรับนำข้อมูลไปใช้วางแผนการผลิต การตลาดและส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น กรณีประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร เป็นต้น

วิธีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 เกษตรกรสามารถขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ ทะเบียนเกษตรกร (https://efarmer.doae.go.th/login) หลังจากเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลบุคคลภายใน 5 วันแล้ว เกษตรกรสามารถขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันที โดยระบบ e-Form เริ่มใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สำหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด น.ส.4 

ทั้งนี้ ระบบ e-Form เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สำหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด น.ส.4  ส่วนในช่องทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเดิมที่ให้บริการคือ สำนักงานเกษตรอำเภอ และแอปพลิเคชั่น Farmbook ยังสามารถใช้งานได้เช่นเดิม หรือโทรศัพท์สอบถามที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือผู้นำชุมชน เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติและลดความเสี่ยงช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

Share: