| จังหวัดพะเยา เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

              นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมบูรณาการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินการของหน่วยงานในพื้นที่ ดังนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดทำโครงการประกวดเรียงความ บทกลอนและเรื่องสั้นเทิดพระคุณของแม่ การจัดนิทรรศการผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติ โครงการพัฒนาลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยาภายใต้แนวคิด “ผ้าไทย อัตลักษณ์ไทยสู่สากล” การจัดนิทรรศการผ้าลายอัตลักษณ์จังหวัดพะเยาเฉลิมพระเกียรติฯ /สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดทำโครงการรับบริจาคโลหิต ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจและห้องเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้ประชาชนได้รับรู้ถึงการทรงงานหนักของพระองค์ท่านที่มีต่องานสาธารณสุข ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับการบริการที่ดีมีการเท่าเทียมกันในสังคม ปลูกต้นไม้และจัดทำสวนเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา ร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชน โดยมีการปลูกต้นดอนญ่าสิริกิติ์ รวมทั้งจัดบริการสุขภาพ “รักแม่ ห่วงแม่ พาแม่ตรวจสุขภาพ”โดยให้บริการทางทันตกรรม ตรวจสุขภาพช่องปากและบริการแพทย์แผนไทย โดยไม่คิดมูลค่า /สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา จัดทำโครงการบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา 15,000 ตัวคืนสู่ธรรมชาติบริเวณกว๊านพะเยา /สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ“สหกรณ์ไทย ร่วมใจทำดีด”เฉลิมพระเกียรติและโครงการสหกรณ์รวมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ/สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาจัดทำโครงการพม.พะเยาส่งกำลังใจให้ผู้สูงอายุและบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ /สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา จัดทำโครงการปลูกปอเทืองเฉลิมพระเกียรติฯ/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จัดทำโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ และโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา จัดทำโครงการ 90 ไร่ 90 พรรษา มหามงคลต่อยอดข้าวพันธุ์ดียกระดับวิถีชาวนาไทย /องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จัดทำโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ /อำเภอดอกคำใต้ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ /อำเภอภูซาง จัดทำโครงการขยายผลโครงการศูนย์เรียนรู้อ่างเก็บน้ำห้วยไฟและเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 ตำบล 1 ป่าเศรษฐกิจ

                ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน บูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้สมพระเกียรติ ทั้งนี้ จังหวัดพะเยาจะได้แจ้งกิจกรรมในภาพรวมของจังหวัดพะเยาให้ทุกภาคส่วนรับทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Share: