| พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ลง​พื้นที่​ส่งเสริมและพัฒนา "หมู่บ้านทำมาค้าขาย" แห่งใหม่ ที่อำเภอ​เทิง

    เมื่อ​วัน​ที่ 2 สิงหาคม  2565 นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด เจ้าหน้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเชียงราย (สสว.) ร่วมลงพื้นที่ หมู่​ 5 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียง  เพื่อส่งเสริมให้เป็น "หมู่บ้านทำมาค้าขาย" แห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์      กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียง มีการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ต่างๆ จำหน่าย เช่น หมูดำ ข้าว ผัก ปลานิล กบ และมีการแปรรูปสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ หมูดำแปรรูป (หมูดำเหมยซานคุโรบุตะ) ปลาส้ม ปลาแดดเดียว ปลานิลอินทรีย์สูตรขมิ้น กบมะแข่วน และข้าวกล้องอินทรีย์ ด้วย
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านทำมาค้าขายเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560 มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีสมาชิกเป็นเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน เพื่อให้การประกอบธุรกิจมีประสิทธิภาพ สามารถดำรงธุรกิจของชุมชนได้อย่างมั่นคง ชุมชนเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง อยู่ดีกินดี มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ และลดการย้ายถิ่นฐานจากชุมชนเข้าสู่เมือง

    จังหวัด​เชียงราย​มีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 30 กว่าแห่ง เมื่อปี 2564 กรมการค้าภายใน ได้ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเป็น “หมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่” คือ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าทำมือบ้านจงเจริญ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

Share: