| จังหวัดแพร่ซ่อม สร้างบ้าน และห้องน้ำ ครบ 249 หลังคาเรือนตามเป้าหมายก่อนกำหนด

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า ตามที่จังหวัดแพร่ได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “มิติด้านความเป็นอยู่” ของจังหวัดแพร่ โดยกำหนดดำเนินการซ่อม สร้างบ้าน และห้องน้ำ ให้แก่ครัวเรือนยากจน จำนวน 249 หลังคาเรือน แบ่งออกเป็น 2 เฟส โดยเฟสแรกกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 160 หลังคาเรือน และเฟสสอง กำหนดแล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 89 หลังคาเรือน นั้น

เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง การดำเนินการซ่อม สร้างบ้านและห้องน้ำให้แก่ครัวเรือนยากจน จำนวน 249 หลังคาเรือน จากข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ผลการดำเนินการ ซ่อม สร้างบ้านและห้องน้ำแล้วเสร็จครบทั้งหมด 249 หลังคาเรือน หรือ ครบ 100 % ตามเป้าหมายและเสร็จก่อนกำหนดที่วางไว้

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวถึงการนำมิติด้านความเป็นอยู่มาขับเคลื่อนว่า ที่เลือกมิตินี้เพราะว่าเป็นการแก้ไขที่เห็นเป็นรูปธรรมที่สุด เพราะบ้านเป็นปัจจัยสี่ ที่ให้คนอยู่อาศัยอย่างมีความสุข จังหวัดแพร่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย จะทำให้ประชาชนมีความสุข เป็นการปันความสุขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งเข้าใจว่าหากชุมชนเข้มแข็งก็จะสามารถดูแลความเป็นอยู่ด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนในชุมชน

สำหรับที่มาของตัวเลข 249 นั้นในปี พ.ศ. 2565 ถือว่าเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนพรรษาครบ 70 พรรษา และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เฉลิมพระชนพรรษา 89 พรรษา (90 + 70 + 89 = 249)

 

Share: