| จังหวัดแพร่ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้ (27 ก.ค 65) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 7/2565 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และมอบรางวัลประกาศและประกาศเกียรติคุณได้แก่มอบโล่ประกาศเกียรติคุณตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปี 2565 ได้แก่ บ้านช่องลม หมู่ที่ 1 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ การมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 รางวัลได้แก่รางวัลชนะเลิศบ้านศรีภูมิหมู่ 4 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่บ้านเวียงเหนือ หมู่ 14 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่บ้านต้นผึ้ง หมู่ 11 ตำบลต้นกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ การมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากการ ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดประจำปี 2565 ได้แก่ จ่าสิบตำรวจ สิทธิสรณ์ สมเดช ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภภูธรสอง และดาบตำรวจ ไกร เวียงนาค ผู้บังคับหมู่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองกำกับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ทั้งนี้จังหวัดแพร่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่นจำนวน 1 ราย คือ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลการคัดเลือกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน 8 รางวัล

สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาได้แก่ผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดหลัก 12 เป้าหมายร่วมของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบเดือนกรกฎาคม 2565 โดยชี้วัดที่ 1 จังหวัดคุณธรรมเป้าหมายจังหวัดคุณธรรม 150 แห่งจิตอาสา 76 ครั้งผลลัพธ์คิดเป็นร้อยละ 100 ตัวชี้วัดที่ 2 การบริหารภาครัฐทันสมัยสะดวก PMQA 4.0 เป้าหมาย 415 คะแนนผลลัพธ์คิดเป็นร้อยละ 120  Open Data เป้าหมายขั้นสูง ระดับ 85 ผลลัพธ์ร้อยละ 100  ตัวชี้วัดที่ 3 สิ่งแวดล้อมดีป่าสัมบูรณ์เป้าหมาย Hotspot ไม่เกิน 3,528 จุด ผลลัพธ์จำนวน Hotspot จำนวน 1,418 จุด ผลลัพธ์คิดเป็นร้อยละ 100   ฝุ่นPM 2.5 ไม่เกิน 31 วันต่อปีผลการดำเนินงานจำนวน 23 วัน คิดเป็นร้อยละ 100   ตัวชี้วัดที่ 4 จังหวัดสะอาดกำจัดขยะถูกวิธีผลลัพธ์คิดเป็นร้อยละ 100 ตัวชี้วัดที่ 5 เมืองสุขภาวะทุกช่วงวัย ตามกลยุทธ์ 5 อ 7 ก  คิดเป็นร้อยละ 111 อัตราการคลอดมีชีพคิดเป็นร้อยละ 100  ตัวชี้วัดที่ 7 เมืองสงบมั่นคงปลอดภัยพลเมืองดีได้แก่หมู่บ้านชุมชนไม่พบยาเสพติดผลลัพธ์คิดเป็นร้อยละ 100 อาชญากรรมลดลงผลลัพธ์คิดเป็นร้อยละ 100 ตัวชี้วัดที่ 8 เศรษฐกิจสร้างสรรค์สินค้าโอท้อปผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 111  สินค้า OTOP ออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 100  ตัวชี้วัดที่ 9 การศึกษาและพัฒนากำลังแรงงานมีคุณภาพผู้ประกันตน ม. 40 จำนวน 40,649 คน ดำเนินการได้ 44,275 คน คิดเป็นร้อยละ 108.93 คัดเลือก Best Practices ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100  ผู้จบระดับอุดมศึกษามี งานคิดเป็นร้อยละ 100 ผู้จบระดับนายอาชีวศึกษามีงานทำคิดเป็นร้อยละ 108  ตัวชี้วัดที่ 10 การแก้ปากท้องรถยากจนดำรงชีพพอเพียงคิดเป็นร้อยละ 110 ตัวชี้วัดที่ 11 การพัฒนาน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรทั้งระบบเป้าหมายมีผังน้ำทั้งระบบคิดเป็นร้อยละ 100 ตัวชี้วัดที่ 12 การบริหารจัดการแก้ไขสาธารณภัยและโรคอุบัติใหม่การแก้ไขปัญหาภัยแล้งคิดเป็นร้อยละ 100 การป้องกันโรคโควิด19 คิดเป็นร้อยละ 100 ภาพรวมความสำเร็จตัวชี้วัดทั้ง 12 เป้าหมายร่วม คิดเป็นร้อยละ 99.89

การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแยกเป็นราย มิติ 5 มิติ ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ค 65 มิติด้านสุขภาพเป้าหมาย 365 ครัวเรือนเป้าหมายตามตัวชี้วัด 368 ครัวเรือนช่วยเหลือแล้ว 368 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 100  มิติด้านความเป็นอยู่เป้าหมาย 112 ครัวเรือนเป้าหมายตามตัวชี้วัด 113 ครัวเรือนช่วยเหลือแล้ว 112 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 99.1 มิติการศึกษาเป้าหมาย 366 ครัวเรือนเป้าหมายตามตัวชี้วัด 366 ครัวเรือนช่วยเหลือแล้ว 366 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 100 มิติด้านรายได้ เป้าหมายตามมิติ 2,424 ครัวเรือน เป้าหมายตามตัวชี้วัด 2,540 ครัวเรือน ช่วยเหลือแล้ว 2,540 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 มิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐเป้าหมายตามมิติ 5 ครัวเรือนเป้าหมายตามตัวชี้วัด 5 ครัวเรือน ช่วยเหลือช่วยเหลือแล้ว 5 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100  รวม 5 มิติ เป้าหมายทั้งสิ้น 3,272 ครัวเรือน เป้าหมายตามตัวชี้วัด 3,392 ครัวเรือน ช่วยเหลือแล้ว 3,391 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 100

การบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยภายใต้มาตรการทำงานเชิงรุกป้องกันภัยเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากอุทกภัยโดยจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในระดับพื้นที่ประเมินความรุนแรงพื้นที่เสี่ยงตลอดช่วงฤดูฝนดำเนินการ ลอก รื้อวัชพืชหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของสิ่งก่อสร้างและตรวจสอบความพร้อมเครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์สาธารณภัยให้มีความพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง

สรุปข่าวจังหวัดแพร่ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ วีดีทัศน์ผลการปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่  วีดีทัศน์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแพร่โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแพร่

Share: