| จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุม “สมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2565 ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ และ BCG”

สมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ จัดประชุม “สมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2565 การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ และ BCG” วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2565

         ที่ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2565 “สมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ และ BCG” โดยมี นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ, นางวรางคณา อิ่มอุดม ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ,  นายอาคม ศุภางค์เผ่า  ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ส่วนภูมิภาค, นายบุญชู กมุทมาโนชญ์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคเหนือ, รวมถึงประธานและคณะกรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และ 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วม เพื่อติดตามสถาณการณ์เศรษฐกิจของภาคเหนือที่อยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอน แม้ว่าจะมีแนวโน้มจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และกระจายตัวไปในจังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC – Creative LANNA) ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง และ ลำพูน อันเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลักอย่างยั่งยืนต่อไป

        รองผู้ว่าราชการจังหวัดชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ SMEs อย่างมาก โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ที่ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือมีรายได้ลดลง ทำให้ผู้ประกอบการมีการปรับตัวและหาทางอยู่รอด ส่วนใหญ่หันเข้าสู่ตลาดออนไลน์มากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติยังมีข้อจำกัดอยู่มาก จึงมีผู้ประกอบการบางส่วน หรือสินค้าบางชนิดเท่านั้นที่สามารถใช้การตลาดแบบออนไลน์ Online มาทดแทนได้ เนื่องจากยังขาดความรู้และทักษะในการนำเสนอสินค้าผ่านการตลาดแบบออนไลน์ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาต่อไป

        ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มุ่งที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ในหลายเรื่องด้วยกัน อาทิ แผนแม่บทการพัฒนาศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ และแนวทางการดำเนินการส่งเสริมการตลาด Chiangmai Medical Wellness City, การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาเหนือตอนบน 1 สู่การเป็น Smart City รวมถึงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน เพื่อรองรับการพัฒนาเมือง BCG Model และแผนเร่งด่วน คือแคมเปญ “เชียงใหม่ ที่เดียว กิน เที่ยว ประชุม” ซึ่งทาง สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคเหนือก็มีส่วนร่วมในแคมเปญการตลาดนี้ด้วย

Share: