| พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน จัดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ “ประชารัฐพัฒนาอาหารปลอดภัย LAMPHUN FOOD SAFETY” เพื่อส่งเสริมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์มีช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น

          วันนี้ (25 มิถุนายน 2565)  ที่ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ “ประชารัฐพัฒนาอาหารปลอดภัย LAMPHUN FOOD SAFETY” กิจกรรมหลัก ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์มีช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยมีนางนางบำเพ็ญ  เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน

          ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย “ประชารัฐพัฒนาอาหารปลอดภัย LAMPHUN FOOD SAFETY” เพื่อส่งเสริมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์มีช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่ได้รับการพัฒนาตามกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ ของกลุ่มผู้ผลิต  ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ สู่ผู้ประกอบการชุมชน  กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรปลอดภัย เพื่อยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์และเพิ่มช่องทางการตลาด  การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเพิ่มช่องทางการตลาดทั้ง 30 กลุ่ม จะได้มีช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์สู่การตลาดอาหารปลอดภัย และเกิดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น 

          พัฒนาการจังหวัดลำพูน เผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน กำหนดจัดงาน “ประชารัฐพัฒนาอาหารปลอดภัย LAMPHUN FOOD SAFETY” ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอลล์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์มีช่องทางในการจำหน่ายมากขึ้น กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิตอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  จาก 8 อำเภอ จำนวน 30 กลุ่ม กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทิศทาง แนวทางการดำเนินงานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ การสาธิตประกอบอาหารโดยใช้วัตถุดิบจากพืชผักอินทรีย์/พืชผักปลอดภัย และการแข่งขันประกอบอาหารโดยใช้วัตถุดิบจากผลผลิตเกษตรอินทรีย์/อาหารปลอดภัย

          ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การจัดกิจกรรมสามารถผ่านไปได้ด้วยดีตีต่อไป.

Share: