| พาณิชย์เชียงราย​ ลง​พื้นที่​ตรวจติดตามสถานการณ์ก๊าซหุงต้ม (LPG)​ ป้องกันการฉวยโอกาสปรับราคา

    นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (หุงต้ม LPG) และตรวจสอบการปรับราคาจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ซึ่งเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และป้องกันการฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม ณ โรงบรรจุก๊าซ LPG ร้านค้าปลีก และสถานนีบริการก๊าซ LPG ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย​ และอำเภอแม่จัน พบว่าราคาขายส่ง

- ขนาดถังละ 4 กก. ราคา 120 บาท
- ขนาดถังละ 7 กก. ราคา 200 บาท
- ขนาดถังละ 15 กก. ราคา 350 - 360 บาท
- ขนาดถังละ 48 กก. ราคา 1,180 - 1,200 บาท
ส่วนราคาขายปลีก
- ขนาดถังละ 4 กก. ราคา 140 บาท
- ขนาดถังละ 7 กก. ราคา 220 บาท
- ขนาดถังละ 15 กก. ราคา 380 บาท
- ขนาดถังละ 48 กก. ราคา 1,250 - 1,260 บาท
    เจ้าหน้าที่​จากสำนักงานพาณิชย์​จังหวัด​เชียงราย​ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 และประกาศ กกร. ฉบับที่ 31 พ.ศ.2564 เรื่องการแจ้งและการแสดงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) ให้ถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด
     ทั้งนี้ สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (หุงต้ม LPG) มีแนวโน้มการปรับราคาตามประกาศ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ภายหลังที่ประชุม กบง. เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน​ 2565 มีมติเห็นชอบให้ทยอยปรับราคาก๊าซหุงต้ม หรือแอลพีจี (LPG) ขึ้นกิโลกรัมละ 1 บาท ส่งผลให้ก๊าซหุงต้มขนาดถัง 15 กก. ราคาขยับขึ้นมาอยู่ที่ 378 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม​ 2565 และจะทยอยปรับขึ้นอีก โดยรัฐยังช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม​ - 30 กันยายน​ 2565 

Share: