| มทร.ล้านนา เชียงราย ถ่ายทอดองค์ความรู้ "ระบบนิเวศเกษตรและการจัดการทรัพยากรของชุมชน หลักสูตรการเลี้ยงผึ้ง (ขั้นสูง)"

    เมื่อ​วัน​ที่ 24 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิศวกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้กิจกรรมการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ระบบนิเวศเกษตรและการจัดการทรัพยากรของชุมชน หลักสูตรการเลี้ยงผึ้ง (ขั้นสูง) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มงคลกร ศรีวิชัย และทีมวิทยากรร่วมบรรยายให้ความรู้ สาธิตการทำโก๋นไม้ไผ่และเคลือบปูน สาธิตการทำโก๋นไม้อัด 15 มิลลิเมตร
สาธิตการทำฟีโลโมนล่อผึ้ง และผึ้งโพรง ลดการใช้สารเคมี เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มีตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง​ และประชาชน​ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม​ฯ ณ สวนลูกไม้เดินทาง เรือนเพาะชำ ทสม.อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
     กิจกรรมการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง ระบบนิเวศเกษตรและการจัดการทรัพยากรของชุมชนที่จัดขึ้ึน เป็นการสนับสนุน​ระบบคิด ภูมิปัญญา ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น​ ผลของความสำเร็จที่เกิดขึ้น นอกจากจะช่วยฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศแล้ว ยังเป็นแนวทางหนึ่งในการลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น เป็นการสร้างสร้างงาน สร้างอาชีพ​สร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ ช่วยให้ชุมชนท้องถิ่น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ก่อให้เกิดชุดประสบการณ์และองค์ความรู้ที่หลากหลาย เกิดประโยชน์ต่อชุมชน​อย่างยั่งยื​น

Share: