| เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดลายอัตลักษณ์ลำปาง

นางธิติพร  จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาต่อยอดลายอัตลักษณ์ลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการคัดเลือกลายผ้าอัตลักษณ์ลำปาง และนักออกแบบลายละกอนไส้หมู การบรรยาย "ความรู้เรื่องลายละกอนไส้หมู" จากผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม และอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบลายละกอนไส้หมู เพื่อนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การเสวนาทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาต่อยอดลายละกอนไส้หมูในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ (กรณีศึกษาจากตัวอย่างผลิตภัณฑ์) จากผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าและอาภรณ์ล้านนา รวมทั้งมีการนำเสนอตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากลายละกอนไส้หมู ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ ลายละกอนไส้หมู เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกอัตลักษณ์ลำปาง ได้ดำเนินการศึกษา สืบค้น และคัดเลือกลายผ้าและสีที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง และสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์อันโดดเด่น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมเรื่องผ้าไทย และสิ่งทอท้องถิ่น ที่เกือบสูญหายไปให้กลับมาได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ตลอดจนส่งเสริมยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งให้ชาวลำปางได้ร่วมกันภาคภูมิใจในลายผ้าอัตลักษณ์ลำปาง โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้สวมใส่ผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมืองที่มีลายอัตลักษณ์ลำปาง เพื่อแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของจังหวัดลำปาง ตลอดจนนำลวดลายดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอดในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ต่อไป

Share: