| องคมนตรี รับฟังการบรรยายสรุปแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง ในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย

องคมนตรี รับฟังการบรรยายสรุปแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง ในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย

วันนี้ (24 มิ.ย. 65) เวลา 12.30 น. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางไปที่ห้องประชุมของโรงแรมแสนโฮเทล เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุป "หัวข้อเสนอโครงการริเริ่มสำคัญระดับภูมิภาค ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ" ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งได้มีการจัดสัมมนาจำนวน 2 วัน เพื่อระดมแนวคิดทางด้านวิชาการ กิจกรรมสร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดข้อเสนอโครงการรอเริ่มสำคัญดับภูมิภาคมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ตลอดจนแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็น ทิศทาง แนวทางต่างๆ ของโครงการ กระบวนการคาดการณ์อนาคต (Foresight) โดย ผู้แทนสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กิจกรรมค้นหาเป้าหมายร่วมและข้อเสนอริเริ่มสำคัญของภูมิภาค โดย ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ โปรแกรมส่งเสริมการพัฒนากำลังคน โดย ผู้แทนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โปรแกรมส่งเสริมการพัฒนา (ววน.) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดย ผู้แทนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และ(แบ่งกลุ่ม – ห้องย่อย) จัดทำรายละเอียด key initiative programs ในระดับภูมิภาค พร้อมนำเสนอและอภิปราย key initiative programs ระดับภูมิภาค

Share: