| จังหวัดเชียงราย จัดงาน “ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาอาหารปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชน” ส่งเสริมรายได้และพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

จังหวัดเชียงราย จัดงาน “ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาอาหารปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชน” ส่งเสริมรายได้และพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

     24 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณลานชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดงาน “ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาอาหารปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชน” เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ตลาดอาหารปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมีนายสมนึก บุญยี่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานต่อประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

     จังหวัดเชียงราย กำหนดวิสัยทัศน์ “เชียงรายเมืองท่องเที่ยว สร้างสรรค์ สะอาด ปลอดภัย น่ายล” เนื่องด้วยกรมพัฒนาชุมชนมีภาระกิจหลักในการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ผ่านการดำเนินงานใน 3 กลุ่มงานได้แก่ การเกษตร การแปรรูป การท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบประชารัฐ ภายใต้แนวคิด วิสาหกิจเพื่อสังคม จึงได้จัดงาน “ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาอาหารปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชน”เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ตลาดอาหารปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมชุมชุนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เป็นกิจกรรม สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัย ผู้ประกอบการ OTOP ตลอดจนเครือข่ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถขยายช่องทางการตลาดได้อย่างต่อเนื่อง

       ทั้งนี้งานกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565 โดยมีบูธเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ปี2565 จำนวน 10 บูธ กลุ่มผลิตผู้ประกอบการอาหารปลอดภัย ปี 2564 – 2565 จำนวน 15 บูธ กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการอาหาร OTOP อาหารแปรรูปจังหวัดเชียงราย จำนวน 10 บูธ และกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 บูธ รวมทั้งสิ้น 40 บูธ ณ บริเวณลานชั้น G ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เชียงราย

Share: