| จังหวัดเชียงราย จัดงานส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อาหารปลอดภัย “ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาอาหารปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชน”

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย จัดงานส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ “ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาอาหารปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชน” มีร้านค้ากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกว่า 40 บูธ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงราย
    ช่วงบ่ายวันนี้ (24 มิ.ย.65) ที่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงราย
นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย “ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาอาหารปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชน” เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะการทำงานของเครือข่าย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ปี 2565 จำนวน 10 กลุ่ม กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการอาหารปลอดภัย ปี 2564 – 2565 จำนวน 15 กลุ่ม กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และอาหารแปรรูปในจังหวัดเชียงราย 10 กลุ่ม 
และกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 กลุ่ม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ผู้ประกอบการอาหารปลอดภัย ผู้ประกอบการ OTOP และอาหารแปรรูปในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานกว่า 40 บูธ
     นายสมนึก บุญยี่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงราย กล่าวถึงการจัดงานวันนี้ว่า กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจหลักในการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ โดยดำเนินงานใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยว โดยชุมชนในรูปแบบประชารัฐ ภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) เพื่อให้ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ผ่านกระบวนการขับเคลื่อน 5 ฟันเฟือง เริ่มตั้งแต่ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้ และการบริหารจัดการ การเกษตรถือเป็นกลไกหนึ่งที่สร้างความเข้มแข็งให้ชุมมชนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มีศักยภาพในการผลิตสินค้าด้านเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคเหนือยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
     งานส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณลานชั้น G ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงราย

Share: