| จังหวัดเชียงราย ตรวจความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ประจำปี 2565

จังหวัดเชียงราย โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมตรวจความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ประจำปี 2565

     เช้าวันนี้ (24 มิ.ย.65) ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมตรวจความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ประจำปี 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน กรณีเกิดสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่ และชักซ้อมการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานและภาคีเครือข่ายด้านสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน
      นายครรชิต ชมภูแดง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 และช่วงกลางเดือนตุลาคมจังหวัดเชียงรายจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 2 ลูก ช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวจะมีฝนตกชุกและหนาแน่นและมีโอกาสสูงที่พายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนัก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบนโยบายแนวทางปฏิบัติและตรวจความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยและดินถล่มตลอดช่วงฤดูฝนให้กับทุกภาคส่วนที่มาร่วมกิจกรรม พร้อมกล่าวว่า การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกล กำลังพล เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในการป้องกันและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ กิจกรรมการตรวจความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยฯ ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากเป็นการระดมสรรพกำลังของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัครและมูลนิธิองค์กรสาธารณกุศลในจังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยอันเนื่องมาจากอุทกภัย และดินถล่ม ตลอดจนสาธารณภัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งในด้านบุคลากร เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการจัดการด้านสาธารณภัยตลอดจนเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ มีประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
    
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย หัวส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมปล่อยแถวขบวนรถเครื่องจักรกลและกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 37 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย มูลนิธิองค์กรสาธารณกุศล อาสาสมัคร และประชาชนจิตอาสา ตามลำดับ

 

Share: