| พช.ลำปาง จัดงาน “ประชารัฐพัฒนาเกษตรอินทรีย์” เสริมศักยภาพเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในการเชื่อมโยงช่องทางการตลาด

สำนักงานพัฒนาชุมชน (พช.) จังหวัดลำปาง จัดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย ภายใต้ชื่องาน “ประชารัฐพัฒนาเกษตรอินทรีย์” ณ โซน IT ชั้น 1 บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ ลำปาง ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565 เพื่อให้เครือข่ายเกษตรอินทรีย์มีช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์สู่การตลาดอาหารปลอดภัย สร้างรายได้ให้สูงขึ้น และเพื่อให้เครือข่ายเกษตรอินทรีย์มีศักยภาพในการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น

ภายในงาน มีการจัดแสดงผลงานและนิทรรศการการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์, กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์กับภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มลูกค้าโรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจในการเป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และผู้ที่นิยมบริโภคอาหารปลอดภัย, กิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย, กิจกรรมส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าชุมชนอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีในแต่ละชุมชนที่ส่งผลต่อการสร้างการรับรู้ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน, กิจกรรมการส่งเสริมการขายผ่านระบบออนไลน์ โดยนักการตลาดรุ่นใหม่

Share: