| มาตรการควบคุมและป้องกันในสถานการณ์โรค COVID-19 จังหวัดลำปาง

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปาง (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 22 มิถุนายน 2565) พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 127,004 ราย อัตราป่วย เท่ากับ 17,476.68 ต่อแสนประชากร และเสียชีวิต 193 ราย อัตราป่วยตาย 0.15 รักษาหาย 122,724 ราย อยู่ระหว่างรักษา 4,087 ราย พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนล่าสุด คือ สถานศึกษา

มาตรการควบคุมป้องกันโรค

-การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักรของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการควบคุมโรค

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค) ปรับระดับพื้นที่ 77 จังหวัดเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) ยกเลิกพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว โดยจังหวัดสามารถกำหนดพื้นที่ย่อยในระดับอำเภอให้เข้มกว่าที่ ศบค กำหนดได้ตามสถานการณ์ และเน้นย้ำมาตรการควบคุมโรคตามที่ราชการกำหนด

​-การผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรค ประเด็นสถานบันเทิง สถานบริการ ตาม พรบ สถานประกอบการ พ.ศ. 2509 เปิดให้บริการและจำหน่ายแอลกอฮอลล์ตามกฎหมายเดิม และการบริโภคสุรา เปิดบริการปกติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การรวมกลุ่มมากว่า 2000 คน ให้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

-การสวมหน้ากากอนามัย ควรสวมตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่แออัด สถานที่ปิด คนจำนวนมาก กรณีประชากรกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่ม 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ ผู้ติดเชื้อ/ สัมผัสเสี่ยงสูง ควรสวมหน้ากากตลอดเวลา

เน้นให้ประชาชนมารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3)โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (608) ผลงานการฉีดวัคซีน ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565 มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ในทุกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 254,345 คน (ร้อยละ 37.63 ) เข็มที่ 3 ในกลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 74,367 คน (ร้อยละ 39.2)

ผลงานการฉีดวัคซีนในเด็กนักเรียนอายุ 5-11 ปี ได้รับวัคซีนเข็ม 1 ทั้งหมด 26,802 คน (ร้อยละ 99.9) ได้รับเข็ม 2 จำนวน 16,778 คน ร้อยละ 62.6 และผลงานการฉีดเด็กนักเรียนอายุ 12-17 ปีได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้ว 7,956 คน ร้อยละ 19

จึงขอเชิญชวนให้ชาวลำปางโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (608) มารับวัคซีนเข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 ผู้รับบริการสามารถขอรับวัคซีนได้เมื่อครบระยะห่างจากเข็ม 2 ตามแนวทางที่กำหนด โดยติดต่อขอรับบริการ (Walk in) ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง และศูนย์การค้าเซนทรัลลำปาง ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2565

Share: