| ลำพูน คัดเลือกหมู่บ้านเข็มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง(หมู่บ้าน อยู่เย็น)ระดับจังหวัด เพื่อให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์

วันนี้(23 พฤษภาคม 265) นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข็มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน โดยมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน และคณะกรรมการตรวจประเมิน  ร่วมลงพื้นที่ตรวจการประเมินผลการดำเนินงานหมู่บ้านเข็มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) จำนวน 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วย  บ้านดอนมูล หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านปวง  อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน  มีนายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอทุ่งหัวช้าง นายศรชัย ใต้ตา ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน  ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนมูล  หมู่ที่ 8  ตำบลบ้านปวง  อำเภอทุ่งหัวช้าง

.

จากนั้น เวลา 14.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  ได้ลงพื้นที่บ้านหนองยวง หมู่ที่ 3  ตำบลหนองยวง  อำเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัดลำพูน  มีนายวชิระ ชัยหัง ปลัดอำเภอเวียงหนองล่อง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเวียงหนองล่อง  นายนิกร ฉางข้าวคำ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ วัดหนองยวง หมู่ที่ 3  ตำบลหนองยวง  อำเภอเวียงหนองล่อง

.

                    นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) กรมการปกครองได้จัดทำขึ้น  เพื่อสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ โดยการดำเนินการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค  กรมการปกครองมีนโยบายการสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ โดยดำเนินการส่งเสริมให้หมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทองประกอบไปด้วยหลักการสำคัญดังต่อไปนี้  1. การพัฒนาด้านคน สังคม และเศรษฐกิจ อย่างสมดุลโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  2. การใช้พื้นที่หมู่บ้านเป็นพื้นฐานของการพัฒนา เนื่องจากหมู่บ้านเป็นพื้นฐานการปกครองที่ประชาชนมีความรักและความผูกพันอย่างใกล้ชิด  3. การใช้แนวทาง บวรหรือ บรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนา กล่าวคือ มีการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทั้ง บ้าน ศาสนา และราชการ เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่ทำงานอยู่ในหมู่บ้านด้วยจิตสาธารณะ ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้าน และบูรณาการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวไทยทุกคน.

Share: