| วุฒิสภากำหนดลงพื้นที่พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง

     คณะสมาชิกวุฒิสภา กำหนดลงพื้นที่พบปะประชาชน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา

      คณะกรรมการโครงการวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ( ตอนบน ) นำโดยพลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา มีกำหนดลงพื้นที่พบปะประชาชน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากส่วนราชการ และประชาชนในประเด็นที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน การพัฒนาจังหวัด ที่สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ การบริหารจัดการน้ำ การป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ลิกไนต์ การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นกับสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน และเครือข่ายลำปางรักษ์เมืองเก่า เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเขตพื้นที่เมืองเก่า

      ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 คณะสมาชิกวุฒิสภาจะติดตามการบริหารจัดการน้ำในชุมชนที่ฝายชุมชนบ้านนาบ้านไร่ บ้านสุขสวัสดิ์ บ้านดง ตำบลแม่สอด อำเภอเถิน และฝายชุมชนบ้านนาเบี้ย ต.นาโป่ง อ.เถิน โดยจะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในชุมชน เพื่อพัฒนานาคุณภาพชีวิตของประชาชน และในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 คณะฯ จะติดตามการ ดำเนินโครงการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคมเด็กและเยาวชน โดยจะรับฟังข้อเสนอแนะจากสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง

       ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากประชาชนนำไปเสนอต่อวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี เพื่อนำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา ต่อไป .

Share: