| ผู้ว่าฯลำปาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการปรับปรุงก่อสร้างฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการปรับปรุงก่อสร้างฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎร ในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม

สำหรับโครงการฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งน้ำ มีลักษณะเป็นฝายคอนกรีต ความยาว 15.0 เมตร ความสูงสันฝาย 3.00 เมตร ดำเนินการก่อสร้างโดยโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร จึงได้ดำเนินการก่อสร้างฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งน้ำขึ้น เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ให้กับราษฎร 3 หมู่บ้าน 575 ครัวเรือน ประชากรรวม 1,978 คน อีกทั้งเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝนได้ประมาณ 1,000 ไร่ ราษฎรมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี ช่วยให้ราษฎรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Share: