| พมจ.ลำพูน ขับเคลื่อน “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและเปราะบาง

พมจ.ลำพูน ขับเคลื่อน “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและเปราะบาง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 เดินหน้าขับเคลื่อน “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มคนยากจนและเปราะบาง

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2565) ที่ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มุ่งพัฒนาศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในระดับจังหวัด โดยมีเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เพื่อให้เข้าถึงและครอบคลุมประชาชนทุกพื้นที่

ในส่วนของจังหวัดลำพูน จะมีการยกระดับการทำงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ให้บริการสวัสดิการสังคมของทุกกรมเป็นองค์รวม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และภาคีเครือข่าย รวมทั้งการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ครอบคลุมการบริการด้านสวัสดิการสังคมที่จำเป็นสำหรับประชาชนอย่างหลากหลาย และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อย่างทั่วถึงและรวดเร็วในทุก ๆด้าน โดยเฉพาะในกลุ่มคนยากจนและเปราะบางในพื้นที่ตำบลนั้น ๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร บริการต่าง ๆ ด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนในชุมชน

Share: