| จังหวัดพะเยา ออกประกาศให้ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลผลิตสินค้าเกษตร

     นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 62 พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การแสดงราคารับซื้อผลผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้เปรียบเทียบราคารับซื้อก่อนตัดสินใจขายผลผลิตและไม่ให้ถูกเอาเปรียบราคารับซื้อโดยไม่เป็นธรรม ไปแล้ว นั้น เนื่องด้วยในช่วงเดือนเมษายนถึงกันยายนของทุกปี เป็นช่วงฤดูกาลผลผลิตผลไม้จังหวัดพะเยา ทั้ง ลิ้นจี่ มะม่วง และลำไย ออกสู่ตลาด ดังนั้น เพื่อให้การซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง การซื้อขายเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จังหวัดพะเยา จึงขอความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ ให้ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดพะเยา ต้องแสดงราคารับซื้อภายในเวลา 8.00 น. ของทุกวัน หรือทันทีที่เปิดทำการรับซื้อสินค้าเกษตร ณ สถานที่รับซื้อเพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบและใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจก่อนทำการเก็บเกี่ยวและจำหน่ายผลผลิต ,การแสดงราคารับซื้อผลผลิตสินค้าเกษตรให้เขียน พิมพ์ หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นบนแผ่นกระดาษ แผ่นไม้ แผ่นกระจก ผนัง หรือวัตถุอื่น และแสดงไว้ ณ สถานที่รับซื้อ การแสดงราคารับซื้อผลผลิต ให้แสดงราคาต่อหน่วยราคา จะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้แต่ต้องมีตัวเลขอารบิกอยู่ด้วย ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 10 เซนติเมตร ในลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนและเปิดเผย อ่านได้ง่ายสำหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคารับซื้อ ต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้กรณีที่ราคารับซื้อผลผลิตสินค้าเกษตรมีความสัมพันธ์กับประเภทชนิดชั้นคุณภาพ ให้แสดงราคารับซื้อควบคู่กับข้อความหรือรายการนั้นด้วย หากผู้ใดไม่แสดงราคาหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือและเงื่อนไขที่กำหนด จะมีความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 28 และมาตรา 40 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ให้เกษตรกรทำการเก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อครบอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิต และให้ดำเนินการจัดการผลผลิตเพื่อจำหน่ายให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด ตามเกรด ชั้นคุณภาพตามมาตรฐานทางการค้าปกติที่กำหนด

     โดยจังหวัดจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศอย่างใกล้ชิด หากพบเห็นผู้กระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ หากผู้ใดพบเห็นการกระทำความผิดตามประกาศ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับการแสดงราคารับซื้อสินค้าดังกล่าวให้แจ้งไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 0 5443 1636  ศูนย์ดำรงจังหวัดพะเยา  ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ หรือสายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

Share: